Тушаалууд

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/15 тоот тушаал “Ажлын хэсэг байгуулах тухай”

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/15 тоот тушаал “Ажлын хэсэг байгуулах тухай”

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/11 тоот “баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/11 тоот “баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/13 тоот “биеийн тамир, нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/13 тоот “биеийн тамир, нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/12 тоот “гэр бүл, хүүхэд залуучуудын салбар зөвлөлийг байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/12 тоот “гэр бүл, хүүхэд залуучуудын салбар зөвлөлийг байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/24 тоот “дотоод хяналтын зөвлөлийг байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/24 тоот “дотоод хяналтын зөвлөлийг байгуулах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/08 тоот “удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/08 тоот “удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/04 тоот “хариуцлагатай жижүүр гаргах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/04 тоот “хариуцлагатай жижүүр гаргах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/02 тоот “хөрөнгө гаргах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/02 тоот “хөрөнгө гаргах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/01 тоот “хөрөнгө гаргах тухай” тушаал

Багануур дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын А/01 тоот “хөрөнгө гаргах тухай” тушаал