Түүхэн товчоо

ÁÀÃÀÍÓÓРį¯ÐÃÈÉÍ

ГЭР БҮЛ, Õ¯¯ÕÝÄ, ЗАЛУУЧУУДЫН ÕªÃÆËÈÉÍ ХЭЛТСИЙН Ò¯¯Õ

 

Áîëîâñðîëûí õýëòýñ  1992-1997 îí 

Анх 1992 îíû 05-ð ñàðûí  19-íû өдрийн Дүүргийн засаг даргын 112 äóãààð  захирамжаар Áîëîâñðîëûí õýëòýñ   байгуулагдан  даргаар Д.Чулуунцэцэг томилогäñîí.   Õ¿¿õäèéí òºâ íü  Боловсролын хэлтсийн харьяанд äàðààõ á¿òýöòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéñàí.¯¿íä:

–  Хүүхдийн төвийн ахлах арга зүйч -Д.Ишзэн

–  Àрга зүйч багш -Ã. Бурмаа, Ñ.Ýíõòóÿà, Æ.Òîãò-Îä, Á.Àëòàí÷èìýã

–  Öиркийн багш -Б.Отгон

–  Êомпьютер сургалтын багш -Ч.Лхагвасүрэн

–  Áүжиг дууны багш -Б.Балжинням

– Áè÷ýý÷ – Ä.Ãàíæàðãàë

– ¯йлчлэгч Х.Ягаан,

– Ìанаач  Д.Ганбаатар

– Ñàíòåõíèê÷ Ö.Áàòìºíõ íàð àæèëëàæ áàéëàà.

1992 оны 11-ð сарын 20-нд “Боловсролын õýëòýñ”èéí  дарга Д.Чулуунцэцэг ººðèéí õ¿ñýëòýýð ажлаас чөлөөлөгдөж “Áîëîâñðîëûí õýëòýñ”-èéí äàðãààð Г.Хоролсүрэн  òîìèëîãäñîí. Äàðààõ á¿òýöòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéâ. ¯¿íä:

–  Хүүхдийн төвийн ахлах арга зүйч -Д.Ишзэн

–  Àрга зүйч багш -Ã. Бурмаа, Ñ.Ýíõòóÿà, Æ.Òîãò-Îä, Àëòàí÷èìýã

–  Öиркийн багш -Б.Отгон

–  Êомпьютер сургалтын багш -Ч.Лхагвасүрэн

–  Á¿æèã äóóíû áàãø- Í.Ãàíñ¿õ

–  Õºãæìèéí áàãø – Ä.Äîëãîðìàà

–  Íÿðàâ – À.×èìýãöýöýã

– Áè÷ýý÷ – Ä.Ãàíæàðãàë

– ¯йлчлэгч- Ì.Ýíõò¿âøèí

– ªäðèéí æèæ¿¿ð –Ä.Ò¿ìýíæàðãàë

– Ìанаач – Ä.Íàñàíæàðãàë,Ö.Äàøçýâýã

Õ¿¿õäèéí òºâ 1997-1999 îí

1997 оны 03-ð сарын 24-нд Дүүргийн Засаг даргын 24 ä¿ãýýð захирамжаар Боловсрëûí õýëòýñò  á¿òöèéí ººð÷ëºëò õèéæ “Хүүхдийн төâ”-èéã áàéãóóëàí  даргаар Г.Хоролсүрэн òîìèëîãäñîí. Õóó÷èí á¿òýöýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéñàí.

Ãýãýýðýë õºãæëèéí òºâ 1999-2003 îí

1999 оны 4-ð сарын 7-ны өдрийн ИТХ-ын 02 äóãààð  тогтоол, 4 –ð сарын 16-ны Дүүргийн Засаг даргын 58 äóãààð захирамжаар  Бîëîâñðîë òºâ, Х¿¿õäèéí òºâ, Сïîðò õîðîî, Өргөө ñî¸ëûí òºâ-ыг нэгтгэж  “Гýãýýðýë õºãæëèéí òºâ” болон байгуулагдаж çàõèðàëààð Ã.Õîðîëñ¿ðýí òîìèëîãäñîí. Хүүхдийн асуудал хариуцсан дэд захиралаар Я.Байгалмааг òîìèëñîí. Äàðààõ á¿òýöòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéñàí. ¯¿íä:

 • Äýä çàõèðàë – ß.Áàéãàëìàà
 • Арга зүйч багш -З.Цэцэгмаа,  Æ.Òîãò-Îä
 • Îёдол дизайны багш- Р.Уламбаяр
 • Òехник зохион бүтээгч багш -Н.Мөнхжаргал
 • Ìодон урлалын багш- Б.Адъяаням
 • Õорооны хүүхэä хариуцсан арга зүйч -Б.Дашцэнд
 • Íярав- Сольмаа,
 • Үйлчлэгч -Д.Пагма
 • Æижүүр – Б.Тулгаа нар ажиллаж байв.

2000 оны 10-ð сарààñ Г.Хоролсүрэн өөр ажилд шилжих болсон тул “Ãýãýýðýë õºãæëèéí òºâ”-èéí захиралаар М.Баасандорж òîìèëîãäñîí.

Õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ 2003-2005 îí

ИТХ-ын  2003îíû 4-ð ñàðûí 10-ны өдрийн 01 ä¿ãýýð  тогтоол, Дүүргийн Засаг даргын 4сарын 13-ны өдрийн 89 ä¿ãýýð захирамжаар “Гýãýýðýë õºãæëèéí òөв”-èéã татан буулгаж , 4-ð сарын 14-ны ºдрийн 90 ä¿ãýýð  захирамжаар  “Хүүхэд хөгжлийн төв” байгуулагдаж даргаар нь Я.Байгалмаа òîìèëîãäñîí. Äàðààõ á¿òýöòýéãýýð ¿éë àæèëàãààãàà ÿâóóëæ áàéñàí. ¯¿íä:

 • Çàõèðàë – ß.Áàéãàëìàà
 • Íя-бо – П.Ганчимэг
 • Áагш – Р.Уламбаяр, Г.Сүнжидмаа, Б,Отгон
 • Ìанаач – Б.Хосбаяр

2003 оны 10-ð сарын 20-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 307 äóãààð  захирамжаар “Х¿¿õýä õºãæëèéí òºâ”-ийн даргаàð Б.Балжинням  томилîãäîâ. Äàðààõ á¿òýöòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéñàí. ¯¿íä:

 • Çàõèðàë – Á.Áàëæèííÿì
 • Õºãæìèéíáàãø – Õ.Ýíõæàðãàë
 • Àðãàç¿é÷ áàãø – Ð.Óëàìáàÿð
 • Àíãëèõýëíèéáàãø – Á.Áàÿðìàà
 • Çóðãûíáàãø – Ì.Îþóí÷èìýã
 • Íÿðàâ ¿éë÷ëýã÷ – Ä.Òóíãàëàã
 • Íÿ-áî – Ï.Ãàí÷èìýã

Õ¿¿õäèéí òºëºº òºâ 2005-2006 îí

2005 оны 4-ð сарын 27-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 140 ä¿ãýýð захирамж гарч “Хүүхэд õөгжлийн òөв”-ийг  “Хүүхдийн төлөө төв” болгон бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулж “Õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ”-èéí äàðãà Á.Áàëæèííÿìèéã ÷ºëººëæ “Х¿¿õäèéí òºëºº òºâ”-èéí  äàðãààð  Ж.Баярааг томилсон. Äàðààõ á¿òýöòýéãýýð ¿éëàæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéñàí. ¯¿íä:

 • Захирал- Æ.Áàÿðàà
 • Хүүхэд хөгжил хариуцсан арга зүйч –Õ.Îþóíãýðýë
 • Хүүхэд хамгаалал хариуцсан арга зүйч –Á.Îþóí÷èìýã
 • Гадаад хэлний багш – Á.Äàâààäóëàì
 • Çóñëàí õàðèóöñàí àðãà ç¿é÷ – Ð.Óëàìáàÿð
 • Ня-бо- Õýí÷áèø
 • Нярав, Үйлчлэгч 0,5 Ì.Áààñàíñ¿ðýí,

2005 оны  08-ð сарын 30  өдрийн    Ä¿¿ðãèéí   Çàñàã  äàðãûí  299 ä¿ãýýð    захирамжаар

Æ. Áàÿðààã ÷ºëººëæ  “ Õ¿¿õäèéí òºëºº òºâ”-èéí çàõèðàëààð Ш.Цэрэндуламыг томилсон.

2005 îíû 9-ð сарын 22-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 323 äóãààð  захирамжаар бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулсан. Үүнд:

 • Захирал- Ø.Öýðýíäóëàì
 • Хүүхдийн хөгжил, оролцооны асуудал хариуцсан арга зүйч- Õ.Îþóíãýðýë
 • Хүүхдийн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр хариуцсан арга зүйч- Á.Îþóí÷èìýã
 • Хүүхдийн эрүүл мэнд, áîëîâñðîëûí асуудал хариуцсан арга зүйч- Á.Óðàíöýöýã
 • Зуслангийн манаач- Í.Öýðýíáàäàì
 • Ня-бо- Ö.Óíäðàëìàà
 • Нярав, Үйлчлэгч 0,5 – Ì.Áààñàíñ¿ðýí

ªð㺺 ñî¸ëûí òºâèéí õàðúÿàíä 2007-2008 îí

2007 оны 6-ð сарын 14-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 205 äóãààð  захирамжаар “Тэмүүлэл” зуслангийн үйл ажиллагааг “Өргөө” соёлын төвийн харъяанд ажиллуулах болñîí.

Õ¿¿õäèéí òºëºº òºâ 2008-2009 îí

ДИТХ-ын 2007 оны 12-ð сарын 26-ны өдрийн 11-р хуралдааны 07 äóãààð  тогтоол, Дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 1-ð сарын 17-ны  20 äóãààð  захирамжаар “Õ¿¿õäèéí òºëºº òºâ” -èéã Дүүргийн Засаг даргын нөөц сангаас санхүүжүүлж бүтэц орон тоог батлав. Үүнд:

 • Захирал – Ö..Цогзолмаа
 • Хүүхдийн хөгжил хариуцсан арга зүйч – Ì.Ýíõçàÿà
 • Хүүхэд хамгаалал, оролцоо хариуцсан арга зүйч – È.Óÿíãà

2008 оны  3-ð сарын 25-ны өдрийн ИТХ-ын  03 äóãààð  тогтоол,  Дүүргийн Засаг  даргын

3-ð сарын 27-ны 111 ä¿ãýýð  захирамжаар “Х¿¿õäèéí òºëºº òºâ”-èéí бүтэц орон тоог өөрчлөн байгуулж, “Өргөө” соёлын төвд хэрэглэж байгаа “Хүүхдийн төв”-ийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг “Х¿¿õäèéí òºëºº òºâ”-èéí мэдэлä  шилжүүлэх болсон. Äàðààõá¿òýöòýéãýýð ¿éëàæèëëàãààãààÿâóóëæáàéñàí. ¯¿íä:

 • Дарга – Ö.Цогзолмаа
 • Хүүхдийн халамж хамгаалал хариуцсан арга зүйч – È.Уянга
 • Хүүхдийн хөгжил оролцоо хариуцсан арга зүйч – Ì.Энхзаяа
 • Дугуйлангийн багш -4 Ä. Нямтулга, Ñ.Золзаяа, ×.Бат-Оргил, Í.Íàðàíöýöýã
 • Номын санч – Б. Баярцолмон
 • Ня-бо -0,25 – Ë.Оюунцэцэг
 • Бичиг хэрэг, нярав- Ì.Өлзийбаяр
 • Зуслангийн манаач – Á.Цэрэндорж

Õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ -2009 îí

Нийслэлийн Засаг даргын 01 ä¿ãýýð ñàðûí 12-íû ºäðèéí 08 äóãààð  захирамжийг үндэслэн 2009 оны 6-ð сарын 4-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 212 äóãààð  захирамжаар “Хүүхэд хөгжлийн төв”-èéã øèíýýð  байгуулсан. ДИТХ-ын 05 äóãààðñàðûí 14-íû ºäðèéí 05 äóãààð тогтоол, Дүүргийн Засаг даргын 8-ð сарын 11-ны 339 ä¿ãýýð захирамжаар “Х¿¿õäèéí òºëºº òºâ”-èéã татан буулгаж, 8-ð сарын 12-ны ºäðèéí Ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí  346 äóãààð захирамжаар “Х¿¿õýä õºãæëèéí òºâ”-èéí  даргаар Б.Оюунчимэгийг томилсон. Äàðààõ á¿òýöòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéжээ. ¯¿íä:

 • Дарга – Б.Оюунчимэг
 • Хүүхэд хөгжил, зуслан хариуцсан арга зүйч – Д.Нямтулга
 • Хүүхдийн оролцоо, халамж хамгаалал хариуцсан арга зүйч – П.Цэрэнбадам
 • Гэр бүл-хүүхэд хариуцсан арга зүйч – Б.Баттөмөр
 • Судалгаа шинэжилгээ, хяналт үнэлгээ хариуцсан арга зүйч – Э.Шинэчимэг
 • Дотоод ажил хариуцсан ажилтан – Ц.Бадамханд
 • Ня-бо – Á.Îþóíöýöýã
 • Үйлчлэгч – З.Сайнчулуун
 • Зуслангийн манаач – Á.Цэрэндорж

Дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 сарын 21-ны өдрийн Б/13 дугаар захирамжаар Хүүхэд хөгжлийн төвийн даргаар Ц.Цогзолмааг томилсон. Бүтэц орон тоог нэмэгдүүлж 8 хүний орон тоог 9,5 болгож, Дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/10 дугаар захирамжаар бүтэц орон тоог шинэчлэн баталсан. Одоо дараах бүтэцээр ажиллаж байна.

 • Дарга – Ц.Цогзолмаа
 • Ня-бо – Т.Дулам
 • Хүүхдийн хөгжил, оролцоо, зуслан хариуцсан арга зүйч – П.Цэрэнбадам
 • Хүүхдийн эрх халамж хамгаалал хариуцсан арга зүйч – Б.Болор-Эрдэнэ
 • Гэр бүлийн боловсрол хариуцсан арга зүйч – Э.Хишигдэлгэр
 • Судалгаа шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр хариуцсан арга зүйч – Н.Наранцэцэг
 • Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх өрөөний сэтгэлт зүйч, итгэлтэй утасны зөвлөгч – Т.Дариймаа
 • Дотоод ажил, бичиг хэрэг, архивын ажилтан – Ц.Бадамханд
 • Үйлчлэгч – О.Одончимэг
 • Зуслангийн манаач – А.Батсүх ажиллаж байна.

Õ¿¿õýä, Гэр Бүлийн õºãæëèéí òºâ -2013 îí

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 сарын 14-ны өдрийн А/56 дугаар захирамжаар Хүүхэд хөгжлийн төвийн бүтэц орон тоог өөрчлөн байгуулж Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв болсон. Мөн Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын Б/54 дүгээр захирамжаар Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн даргаар Г. Нансалмааг томилсон. Одоо дараах бүтэцээр ажиллаж байна.

 • Дарга – Г. Нансалмаа
 • Хүний нөөцийн менежер-Х. Баярмаа
 • Хүүхдийн хөгжил, оролцоо П.Цэрэнбадам
 • Байгууллага хороодын хүүхдийн төлөө зөвлөл, зуслан хариуцсан арга зүйч – Д. Мандахцэцэг
 • Гэр бүлийн боловсрол хариуцсан арга зүйч – Н.Болортуяа
 • Кейс менежер, үрчлэлтийн асуудал хариуцсан арга зүйч-Г. Оюунтуяа
 • Судалгаа шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр хариуцсан арга зүйч – Б. Мөнгөнтулга
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хохирогч хүүхдийн хамгаалал хариуцсан арга зүйч- Ц. Цогзолмаа
 • Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх өрөөний сэтгэлт зүйч, итгэлтэй утасны зөвлөгч – Т.Дариймаа
 • Ня-бо- Ц. Ундаралмаа
 • Нярав- Т. Төрбат

Үйлчлэгч – О.Одончимэг

 • Зуслангийн манаач – А.Батсүх ажиллаж байна.

Х¿¿õýä, Гэр Бүлийн õºãæëèéí òºâ -2015 îí

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн даргаа Т.Хашлянхуаг томилсон. Одоо дараах бүтэцээр ажиллаж байна.

 • Дарга – Т. Хашлянхуа
 • Хүний нөөцийн менежер-Х. Баярмаа
 • Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн П.Цэрэнбадам
 • Байгууллага хороодын хүүхдийн төлөө зөвлөл, зуслан хариуцсан арга зүйч – Д. Мандахцэцэг
 • Гэр бүлийн боловсрол хариуцсан арга зүйч – Э.Хишигдэлгэр
 • Кейс менежер, үрчлэлтийн асуудал хариуцсан арга зүйч-Г. Оюунтуяа
 • Судалгаа шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр хариуцсан арга зүйч – Б. Мөнгөнтулга
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хохирогч хүүхдийн хамгаалал хариуцсан арга зүйч- Г.Ууганжаргал
 • Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх өрөөний сэтгэлт зүйч, итгэлтэй утасны зөвлөгч – Т.Дариймаа
 • Ня-бо- Ц. Ундаралмаа
 • Нярав- Т. Төрбат

Үйлчлэгч – О.Одончимэг

 • Зуслангийн манаач – А.Батсүх ажиллаж байна.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс -2017 îí

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 сарын 31-ны өдрийн А/33 дугаар захирамжаар Хүүхэд хөгжлийн төвийн бүтэц орон тоог өөрчлөн байгуулж Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болсон. Мөн Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 01 дугаар сарын 18-ны өдрийн Б/35 дугаар тушаалаар Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргаар Т. Ганзоригийг томилсон. Одоо дараах бүтэцээр ажиллаж байна.

 • Хэлтсийн дарга – Т. Ганзориг
 • Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн П.Цэрэнбадам
 • Нягтлан бодогч Ц. Ундаралмаа
 • Архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил хариуцсан ажилтан Г.Энхмаа
 • Хүүхдийн хөгжил оролцоо, зуслангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д. Мандахцэцэг
 • Судалгаа шинжилгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнгөнтулга
 • Хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Тулгаа
 • Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Соёл-Эрдэнэ

 • Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Хишигдэлгэр
 • Залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Наранцэцэг
 • Сэтгэлзүйч, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн М.Урангоо
 • Нярав Т.Төрбат
 • Үйлчлэгч Д.Оролмаа
 • Манаач И.Бат-Итгэлт

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс -2018 îí

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/27 дугаар захирамжаар Залуучуудын хөгжлийн төвийг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дэргэд байгуулж бүтэц орон тоог н. Одоо дараах бүтэцээр ажиллаж байна.

 • Хэлтсийн дарга – Т. Ганзориг
 • Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн П.Цэрэнбадам
 • Нягтлан бодогч Ц. Ундаралмаа
 • Архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил хариуцсан ажилтан Г.Энхмаа
 • Хүүхдийн хөгжил оролцоо, зуслангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д. Мандахцэцэг
 • Судалгаа шинжилгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн М.Урангоо
 • Хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Ананд
 • Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Соёл-Эрдэнэ
 • Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Хишигдэлгэр
 • Залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Наранцэцэг
 • Сэтгэлзүйч, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Т.Намуунбайгаль
 • Нярав Д.Даваажаргал
 • Үйлчлэгч Д.Оролмаа
 • Манаач И.Бат-Итгэлт
 • Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн ажлын албаны нарийн бичиг С.Солонго
 • Сургалт хариуцсан ажилтан Г.Тунгалаг
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтан Э.Дашхүү