СТРАТЕГИ

 СТРАТЕГИ ЗОРИЛГО

1      Хүний эрх, нийгэм, эдийн засаг, соёлын үндсэн эрх чөлөөг эдлэхэд Төрийн бодлого нийгмийн үйлчилгээг орон нутгийн хүн амд жигд  хүргэх

1.1   Гэр бүлийн жилийн аяны хүрээнд орон нутагтаа хөтөлбөр гаргаж ажиллах

1.2    Хүүхэд, гэр бүлд зориулагдсан хуулиудыг хэрэгжүүлж, санал оруулах замаар дуу хоолойгоо              хүргэх

1.3   Хүүхэд гэр бүлд чиглэсэн үндэсний хөтөлбөрүүдийг төлөвлөгөөндөө тусгаж хэрэгжүүлэх

1.4    Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

1.5    Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оролцоог дэмжих үндэсний хөтөлбөр

1.6    Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

1.7    Хүн худалдаалах ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгт өртөхөөс хамгаалах үндэсний хөтөлбөр

1.8    Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөр

1.9   Жендерийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр

1.10 Олон улсын ижил төстэй байгууллагууд болон түншлэгч, харилцагч байгууллагуудынхаа хүрээг өргөжүүлэх, Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай үйл ажиллагаагаа өргөн хүрээтэй нээлттэй болгох

1.11 Эрсдэл, осол гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлж дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй орон нутгийн хамтарсан төлөвлөгөөтэй ажиллах, сургагч багш, эцэг эхүүдийг бэлтгэх

1.12 Нийгмийн үйлчилгээний нэр төрлийн хүрээг нэмэгдүүлж олон талт асуудлыг цогцоор нь шийдэх боломж гаргах

1.13 “Номын гүүр” төслийг өргөжүүлж,сурталчилж, байнгын уншигчтайгаар тасралтгүй баяжуулж, цахим хэлбэрт шилжүүлэх,

1.14 Байнгын асаргаатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд тохирсон мэдээлэл, сургалт, цахим ном,  ном сурах бичгээр хангах төсөлд хамруулж, хөгжил оролцоо руу чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах

                              Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Үр дүнд суурилсан судалгаа, мэдээлэл хяналт үнэлгээ хийх
  • Сургалт, нөлөөлөл
  • Нийгмийн ажлын үйлчилгээ, кейс менежмент
  • Сэтгэлзүйн үйлчилгээ
  • Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогч, хариуцагч хүүхдүүдийг хамгаалах,  хуульзүй, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх
  • Үрчлэлтийн асуудлаар судалгаа, ажиглалт, зөвлөгөө өгөх, үрчлэгдсэн хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр оролцох
  • Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг шинээр байнга тусгаж байх