Хамтын ажиллагаа

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Хяналт үнэлэгээ, зөвлөн туслах шалгалтыг хийлээ

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Нийслэлийн 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, төлөвлөлт, кейс шийдвэрлэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, зөвлөн туслах төлөвлөгөөний дагуу Багануур дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Хяналт үнэлэгээ, зөвлөн туслах шалгалтыг хийлээ

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Дэлхийн зөн ОУБ Багануур ОНХ-тэй 2019 онд хамтран ажиллах, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлаа төлөвлөх зорилгоор кофе уулзалт хийлээ.   БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА