Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 24; 25; 26; 27 дугаар зүйл