“Хүүхдийн хөгжил хамгаалал-хамтын ажиллагаа” зөвлөгөөний уриалга